سامانه مدیریت پذیرندگان شرکت سایان کارت (MMS)

شعب و سرپرستی های بانک های طرف قرارداد با شرکت سایان کارت و همچنین نمایندگی های استانی شرکت، می توانند از طریق این صفحه به سامانه های مدیریت پذیرندگان شرکت سایان کارت دسترسی پیدا کنند.