احمد پیشگاه‌ زاده

معاون فناوری اطلاعات

 • پست الکترونیکی:pishgah@sayancard.ir
 • تلفن:02123762029

رسول حسین‌زاده‌کلشتری

معاون توسعه کسب و کار

 • پست الکترونیکی:hoseinzadeh-rasool@sayancard.ir
 • تلفن:02123762152

حسین افشار

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

 • پست الکترونیکی:afshar-h@sayancard.ir
 • تلفن:0212376111

محمدعلی کاشانی مقدم

مدیر امورمالی و اقتصادی

 • پست الکترونیکی:kashani-m@sayancard.ir
 • تلفن:0212376113

فرزاد امیری

مدیر توسعه و راهبری نرم افزار

 • پست الکترونیکی:amiri-f@sayancard.ir
 • تلفن:02123762170

رضا صفری

مدیر زیرساخت وسخت افزار

 • پست الکترونیکی:safari-reza@sayancard.ir
 • تلفن:02123762111

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر امور مشتریان

 • پست الکترونیکی:Mousavi-Abolghasem@sayancard.ir
 • تلفن:0212376186

پیمان عبدی

مدیر امور نمایندگان

 • پست الکترونیکی:Abdy-Payman@sayancard.ir
 • تلفن:0212376109

حمیدرضا محسنی‌ازغندی

رئیس روابط‌عمومی

 • پست الکترونیکی:mohseni-hr@sayancard.ir
 • تلفن:02123762117

حسین علی‌نژاد

سرپرست امنیت

 • پست الکترونیکی:alinezhad-h@sayancard.ir
 • تلفن:02123762290

زهرا یعقوبی

سرپرست امورحقوقی

 • پست الکترونیکی:yaghobi-z@sayancard.ir
 • تلفن:0212376139

شهلا قادری

سرپرست طرح و برنامه

 • پست الکترونیکی:ghaderi-shahla@sayancard.ir
 • تلفن:0212376132