جلسه هیت مدیره
توسعه کسب و کار شرکت سایان کارت
جلسه معاونت عملیات