باعنایت به تغییر اکو سیستم آموزش در سال های اخیر و لزوم اجرای آن در بخشهای تخصصی سازمان، برای بالا بردن سطح کیفیت عملکرد کارکنان و توجه به تاثیرپذیری آن در بهره وری و راندمان شرکت،سایان کارت در سطوح مختلف صنعت پرداخت اقدام به تهیه و تدوین فیلم های آموزشی نموده است که می توان به سهولت و در هر لحظه از زمان به آن دست یافت