شما میتوانید همه قبض های خود را استعلام و پرداخت کنید. می توانید با واردکردن شناسه های مربوطه در همین صفحه جزئیات همه قبض های خود را از جمله قبض های تلفن ثابت و همراه، قبوض عوارض شهری و مالیات، قبوض برق، آب و گاز استعلام بگیرید آن را پرداخت کنید..