چشم انداز سایان کارت:

سایان کارت در پایان سال 1400 شرکتی است دارای

1- رتبه 5 در سهم بازار تراکنشی

2 –  رتبه 5 در سهم بازار مبلغی تراکنش

3- رتبه 1 از منظر بهره وری

4-  رتبه 1 از منظر رضایت مندی مشتری

5- نوآور و چابک در قلمرو سازمانی، فن آوری و کیفیت خدمات

 

اهداف شرکت:

سایان کارت در پایان سال 1400 شرکتی است دارای

1- افزایش سهم بازار تعداد تراکنش به 10 درصد

2- افزایش سهم بازار مبلغ تراکنش به 10 درصد

3- افزایش در آمد شاپرکی به 2،500 میلیارد ریال

4- شکل گیری یک شرکت چابک مبتنی بر اصول نوآورانه با رویکرد ارائه راه حل سریع و سفارشی به مشتری

 

ما اینجا هستیم تا امن ترین شرکت برای پرداخت های الکترونیکی مشتریان باشیم، تسریع در پرداخت ها و به حداثر رساندن کاربری آسان برای آنها از الویت های سایان کارت می باشد.