بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در شرایط و نرخ سپرده ها ندارد