محمد علی بخشی زاده

عضو هیئت مدیره

 • پست الکترونیکی:
 • تلفن:

حسن ریوندی

مدیر عامل

 • پست الکترونیکی:
 • تلفن:

بهزاد صفری

عضو هیئت مدیره

 • پست الکترونیکی:
 • تلفن:

حمید رضا نجف پور

رئیس هیئت مدیره

 • پست الکترونیکی:
 • تلفن:

مسلم میرزائی

عضو هیئت مدیره

 • پست الکترونیکی:
 • تلفن:

کامبیز مطلق

عضو هیئت مدیره

 • پست الکترونیکی:
 • تلفن: